Zbrojné preukazy

 • Posúdenie psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva

 •  
 • Komentár k Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva
 • Povinnosť absolvovať psychologické vyšetrenie u klinického psychológa za účelom získania psychologického posudku o psychickej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu alebo držiteľa zbrane príslušnej kategórie sa vzťahuje na nasledovné skupiny:
 •  
 • Prvožiadatelia o vydanie zbrojného preukazu, a to bez ohľadu na skupinu zbrojného preukazu, o vydanie ktorého sa žiada. K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ okrem iného pripojí psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Povinnosť podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti sa vzťahuje aj na držiteľov skupiny B, C, D, E alebo F zbrojného preukazu, a to pri vydaní nového zbrojného preukazu, pokiaľ sa v súvislosti s vydaním zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu alebo v súvislosti s preskúmaním zdravotnej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo do 30.04.2011 (teda do účinnosti poslednej novely ZZS) nepodrobili psychologickému vyšetreniu. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na osoby, ktoré v čase podania žiadosti o vydanie nového zbrojného preukazu (teda nového zbrojného preukazu po uplynutí 10-ročnej doby platnosti zbrojného preukazu) dosiahla 62 rokov.
 •  
 • Žiadatelia o vydanie nového zbrojného preukazu skupiny A, C - teda pri predĺžení platnosti zbrojného preukazu skupiny A, C. Uvedená povinnosť sa v súvislosti s 10-ročnou dobou platnosti zbrojného preukazu periodicky opakuje každých 10 rokov. Keďže žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu sa podáva najneskôr 30 dní pred skončením platnosti zbrojného preukazu, je spolu so žiadosťou o vydanie nového zbrojného preukazu potrebné doložiť okrem iného psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo.
 •  
 • Držitelia zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) ZZS (teda držitelia samočinných zbraní) alebo držitelia zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) ZZS (teda držitelia samonabíjacích palných zbraní, ktoré boli konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane – ide spravidla o držiteľov zbrojného preukazu skupiny E alebo F, ktorí sú držiteľmi uvedených kategórií zbraní). Držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) ZZS alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) ZZS je povinný podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti každých desať rokov, po prvýkrát však najneskôr do 30.04.2012.
 • Na vyšetrenie je potrebné sa objednať osobne alebo telefonicky – 0903 626 948, 055/62 503 08
 • Cena za vyšetrenie uvedená v cenníku