Cenník

Cenník výkonov nehradených z verejného zdravotného poistenia alebo na vlastnú žiadosť klienta 
  
Psychodiagnostické vyšetrenie komplexné 50 Eur
Psychodiagnostické vyšetrenie parciálne( intelekt, pamäť, osobnosť ap..) 30 Eur
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča 60 Eur
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti inštruktora v autoškole 70 Eur
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča na základe rozhodnutia polície( zadržaný alebo odobratý VP)100 Eur
Odborné poradenstvo pre vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu245 Eur
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre zbrojný preukaz 60 Eur
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre prácu v SBS 50 Eur
Poradenstvo alebo psychoterapia na žiadosť klienta 25 Eur/ 50 minút
Individuáne poradenstvo cez telefón alebo internet ( skype alebo iné sociálne siete- po predchádzajúcom objednaní a pripísaní platby na účet poskytovateľa) 20 Eur/ 30 minút
Párové poradenstvo 40 Eur / hodina
Psychoterapeutické programy nadštandardné (tréning pamäti, antistresové programy, komunikačné tréningy, tréning asertivity ap.) 25 Eur/ 50 minút
Rekovalescencia po psychoterapii (po vyčerpaní počtu 25 sedení hradených z verejného zdravotného poistenia) 25 Eur/ 50 minút
Správa z vyšetrenia na iné ako zdravotné účely ( sociálne, komerčné, posudkové..) 35 Eur do 3 pracovných dní od vyžiadania
Správa z vyšetrenia na iné ako zdravotné účely( sociálne, komerčné , posudkové..) 25 Eur do 10 dní od vyžiadania
Vystavenie duplikátu dokladu, správy alebo potvrdenia pri strate 10 Eur
Príplatok za prácu vykonanú v čase mimo ordinačných hodín ( po dohovore s klientom) 20 Eur / hodina v pracovných dňoch
Príplatok k výkonom za prácu vykonanú v čase pracovného voľna alebo sviatkov( po dohovore s klientom) 50 Eur/ hodina